Strojní mytí vozových skříní osobních železničních kolejových vozů a vybraných hnacích vozidel (dále jen „ŽKV“), včetně některých souvisejících služeb, v myčce ŽKV v žst. Brno-Horní Heršpice

(dále jen „myčka“)

platný od 1.3.2024

 

Cena za mytí vozových skříní ŽKV

 

 

1.103,- Kč za každou vozovou skříň ŽKV (bez DPH)

Cena za posun vozových skříní ŽKV v myčce

(související s přistavením soupravy k mytí před halu a přestavením umyté soupravy na odstavnou kolej za halu myčky), bude-li v rámci provozu myčky posun zajišťovat TSS, a.s.

 

 

 

 

 

64,- Kč za každý vůz ŽKV (bez DPH)

Poplatek za nevyužití předem rezervované kapacity myčky

 

 

450,- Kč za každou nepřistavenou vozovou skříň ŽKV k mytí v myčce (bez DPH)

Smluvní pokuta pro případ, kdy zákazník (objednatel služby mytí) přistaví vozovou skříň ŽKV k mytí v nevyhovujícím technickém stavu

(zejména v rozporu s průkazem způsobilosti příslušné vozové skříně ŽKV vydané Drážním úřadem), hrozí-li během mytí poškození vozové skříně ŽKV nebo poškození myčky. Taková vozová skříň ŽKV nebude umyta.

 

 

 

 

 

 

600,- Kč za každý případ přistavení vozové skříně ŽKV k mytí v nevyhovujícím technickém stavu (bez DPH)

Poznámky:

  • K výše uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
  • Ceny jsou pevně stanoveny a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady související s poskytnutím služeb mytí ŽKV, včetně energií, provozních hmot a materiálů, likvidace odpadů.
  • V případě soupravy vozových skříní ŽKV výše stanovené ceny platí pro každou jednotlivou vozovou skříň ŽKV v soupravě.
  • Ceny za měrnou jednotku prováděných výkonů (a služeb) můžou být navýšeny o míru inflace, která je vyhlašována Českým statistickým úřadem za každý uplynulý kalendářní rok.
  • Provoz myčky se řídí platným Provozním řádem myčky (provozním řádem účelového kolejiště SŽDC myčka Brno).
  • Reklamace poskytnutých služeb mytí se řídí platným Reklamačním řádem myčky.
  • Uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok společnosti Traťová strojní společnost, a.s. na náhradu škody v plné výši.